Eerste spadesteek Melle - Elsdriespark

Een groenpool als ontmoetingsruimte

Nu de afwerking van de nieuwe gemeenteschool in zicht is, start aannemer Hertsens binnenkort de aanleg van het buurtpark ‘Elsdriespark’. Deze groenpool zal een belangrijke ontmoetingsruimte zijn voor de Elsdrieswijk en de gebruikers van de sporthal. Voor de kinderen en kleuters van de school wordt dit buurtpark een natuurlijke buitenspeelruimte. 

Natuurrijke inrichting en beleving

Bij de aanleg van het park zetten we maximaal in op een natuurrijke inrichting en beleving. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

 • het creëren van bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau
 • het realiseren van een veilige én groene schoolomgeving
 • de ondersteuning van biodiversiteit (speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen, … )
 • het creëren van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers, met openbare verlichting
 • ontharden met maximale waterinfiltratie

Ontwerp

Tijdens het voorbereidende planningsproces werden participatiemomenten georganiseerd om alle belanghebbenden bij de uitwerking van het Elsdriespark te betrekken. Het grondplan toont hoe het Elsdriespark er uiteindelijk zal uitzien. 

Timing werken 

De werken bestaan uit 3 delen:

 • Deel 1: aanleg parkzone
  • Juni 2021: start van het aanleggen en het plantklaar maken
  • Najaar 2021 | voorjaar 2022: start van het aanplanten 
    
 • Deel 2: aanleg verkeersplateau’s in de Beekstraat en de Spoorlaan 
  • Start najaar 2021
  • Volledige onderbreking van beide wegen, een omleiding wordt voorzien
    
 • Deel 3: groenaanleg schoolomgeving/speelplaats
  • Zomer 2021: start voorbereidende werken en het plantklaar maken
  • Najaar 2021- voorjaar 2022: start van het aanplanten

Enkele cijfers 

De werken werden aanbesteed en gegund aan de firma Hertsens wegenwerken voor € 862.319,51 incl. BTW.

Het volledige project kon rekenen op subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos.