Mobiliteit

Veneco biedt aan de gemeenten een dienstverlening op vlak van verkeer en mobiliteit. Dit kan gaan van eenvoudige kruispuntconcepten en verkeersonderzoek tot de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Op regelmatige basis nodigen we alle bevoegde schepenen en ambtenaren uit op een regionale collegawerkgroep mobiliteit. Hierbij worden verschillende regionale mobiliteitsissues besproken en wordt dieper ingegaan op bepaalde lokale aandachtspunten waarbij kennisuitwisseling tussen de gemeentebesturen nuttig is.

LEADER-project "Vervoerregio met aandacht voor het Platteland, van aanbod naar vraag"

Sinds 1 januari 2020 werkt Veneco samen met het Plattelandscentrum Meetjesland aan het Leaderproject rond vraaggestuurde mobiliteit in het Meetjesland. Samen met de gemeenten Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins onderzoeken we de komende 2,5 jaar wat de uitdagingen in de regio zijn op vlak van mobiliteit.  En, we bekijken mogelijke oplossingen.

Binnen een gemeente richten we ons op bepaalde doelgroepen (jongeren, ouderen en kansarmen) die we uitgebreid bevragen om een goed inzicht te krijgen in hun noden. We onderzoeken hoe we hen hier zo goed mogelijk in tegemoet kunnen komen. De resultaten en bevindingen rond de verschillende mogelijkheden voor vervoer op maat binnen de gemeenten zullen we breed communiceren. Het project wil hiermee aanvullend werken op de taken van de vervoerregioraad Gent.

Ondersteuning mobiliteits- en verkeersbeleid 
Wanneer de gemeente of stad op zoek is naar de juiste expertise om een bepaalde opdracht of studie uit te voeren, kan zij beroep doen op Veneco. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus, wil Veneco de lokale besturen ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitsbeleid. 

Enkele voorbeelden:

  • verkeersonderzoeken;
  • verkeersmodelering;
  • mobiliteitsprojecten, start- en projectnota;
  • verkeersstructuurschetsen & verkeerscirculatieplannen;
  • modusplannen (fietsbeleidsplan, deelmobiliteit,...);
  • conceptueel wegontwerp;
  • sneltoets en/of gemeentelijk mobiliteitsplan;
  • vertegenwoordiging/belangenbehartiging van de gemeente bij regionale projecten.

Met ondersteuning van:

 

                     


Begeleiden van de Vervoerregio Gent

De regio groeit en het zal nodig zijn om hierop een antwoord te formuleren in een regionaal mobiliteitsplan. Deze en andere mobiliteitsvraagstukken worden in de schoot van de Vervoerregio behandeld. Veneco neemt een actieve rol op binnen de werkzaamheden van de Vervoerregio Gent. 

Vlaanderen is opgedeeld in 15 vervoerregio's. Bijna het volledige werkingsgebied van Veneco valt binnen de Vervoerregio Gent. Bij de ambtelijke werkzaamheden volgen we alle werkgroepen op en bieden we ondersteuning aan de individuele gemeenten. We zorgen eveneens voor een inhoudelijke input. Omgekeerd waakt Veneco erover dat de lokale mobiliteitsproblemen binnen het proces ook bovenlokaal worden aangepakt binnen het regionale mobiliteitsbeleid. 

Tot slot heeft Veneco als streekintercommunale een adviserende rol binnen de politieke vervoerregioraad.

                                         

Begeleiding Complex Project E17 voor de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke

De Werkvennootschap wil komen tot een langetermijnvisie voor het viaduct Gentbrugge via het uitwerken van scenario's voor de toekomst. Eender welk scenario zal een impact hebben op de omliggende gemeenten. Daarom besliste de Vlaamse Regering om het proces van 'complex project' op te starten om te werken aan een duurzame, leefbare oplossing.

Het project omvat de volgende fases: verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering. De Werkvennootschap kreeg de opdracht om samen met het Departement Omgeving de eerste fase te co√∂rdineren. Zij stelden op hun beurt het studieteam SWECO, Common Ground en 51N4E aan voor de uitvoering ervan. De opdracht van het studieteam duurt 1 jaar. De afronding van de 1ste fase voor het Viaduct Gentbrugge is voorzien voor december 2020. 

Naast de stad Gent nemen de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke als partner deel aan dit intensieve project. Veneco neemt deel aan het kernteam namens deze drie gemeenten. 
 

                                            


Het stimuleren van duurzame mobiliteit. Dit doen we door in te zetten op de volgende projecten:
 

- autodelen te stimuleren en het oprichten van een netwerk van mobipunten in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen;

- een Leaderproject 'Vervoer op maat' uit te werken voor Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins;

- het operationeel maken van een stadsregionaal verkeersmodel voor de vervoerregio Gent;

- fietsleasing mogelijk te maken voor gemeentepersoneel.

- als aankoopcentrale te functioneren voor de aankoop van duurzame voertuigen.


                                                         

Contactgegevens
Tim Scheirs
Stafmedewerker mobiliteit
E: tim.scheirs@veneco.be
T: 09/218.98.39