Ruimtelijk beleidsplan Nazareth goedgekeurd

In de gemeenteraad van 29 januari ll. stelde het lokaal bestuur Nazareth het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan Nazareth en het bijhorende milieueffectenrapport definitief vast. De gemeente liet zich voor de opmaak bijstaan door de streekintercommunale Veneco en volgde een uitgebreide procedure met voldoende ruimte voor onderzoek, overleg en participatie. De gemeente Nazareth is de eerste gemeente in Oost-Vlaanderen en de vijfde gemeente in Vlaanderen, die beschikt over een ruimtelijk beleidsplan. Het plan treedt in het voorjaar van 2024 in werking. Voor Veneco was de opmaak van dit ruimtelijk beleidsplan en de gevolgde methodiek een eerste in een hele reeks van gemeenten die dit voorbeeld volgen.

Dit ruimtelijk beleidsplan vervangt het vroegere structuurplan van 2003 en schetst een nieuwe visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nazareth voor de komende decennia. Het plan legt enkele nieuwe accenten, gericht op de implementatie van de principes van de Vlaamse bouwshift. Dagelijks wordt in Vlaanderen ongeveer 5 hectare open ruimte ingenomen voor woningen, bedrijven, handel, recreatie… De Vlaamse overheid wil dit tegen 2040 terugdringen naar 0 hectare, zodat er geen nieuwe open ruimte wordt aangetast. In het nieuwe ruimtelijk beleidsplan van de gemeente Nazareth is een strategische visie opgenomen om de Vlaamse bouwshift op haar grondgebied toe te passen. 

De gemeente streeft naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en wil zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte. De bestaande dorpskernen van Nazareth en Eke worden versterkt door kwaliteitsvolle woonprojecten, ondersteuning van de lokale kleinhandel, de waardering van erfgoed en de kwaliteitsvolle inrichting van publieke ruimte. Door in te zetten op kernversterking en verdichting in de dorpskernen vrijwaren we de open ruimte. Daarom wil de gemeente de meeste woonuitbreidingsgebieden (+/- 130 ha) herbestemmen in het voordeel van de landbouw, natuur of bos. Een beperkt aantal woonuitbreidingsgebieden, die gunstig gelegen zijn op wandelafstand van het station van Eke-Nazareth, worden behouden als woonreserve.

Op economisch vlak zoeken we naar een efficiëntie in het gebruik van het bestaande regionaal bedrijventerrein van De Prijkels (op het grondgebied van Nazareth, Deinze en Kruisem) en de bestaande KMO-zone van Eke. We willen in beide bedrijventerreinen een hoger ruimtelijk rendement nastreven. De gemeente wil ook de lokale kleinhandel in de dorpskernen versterken via de realisatie van het detailhandelsplan.

Het nieuwe plan biedt ook de nodige antwoorden op de klimaatuitdagingen. Er wordt meer ruimte voorzien voor groen en water en er wordt ingezet op hernieuwbare energie. De Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen plannen een versterking en uitbreiding van de bestaande Hospicebossen. En de Vlaamse Landmaatschappij zet verdere stappen om verschillende acties van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie te realiseren.

Op vraag van de bewoners realiseert de gemeente meer lokaal toegankelijk groen, met onder meer het nieuwe Vlinderpark ten noorden van ‘t Kinderkasteeltje en nieuwe groene stapstenen langs de Biestenbeek.

In het nieuwe ruimtelijk beleidsplan wordt tevens de link gelegd met het nieuwe mobiliteitsplan. Hierbij geeft de gemeente voorrang aan duurzame mobiliteit met verplaatsingen te voet, per fiets en via openbaar vervoer. We bundelen zoveel mogelijk functies in de dorpskernen en de stationsomgeving voor een vlotte en duurzame bereikbaarheid. De centrale as tussen Nazareth en Eke zullen we in fasen heraanleggen als een groene boulevard met veilige en comfortabele fiets- en voetpaden, met meer groen en minder verharding. De stationsomgeving van Eke-Nazareth wordt grondig heringericht als ‘hoppinpunt’ om de overstap tussen trein, fiets, te voet, bus en auto vlotter en veiliger te maken.

Tot slot bevordert de gemeente de leefkwaliteit zodat Nazareth een aangename plek blijft om te wonen, te werken, te ondernemen, te creëren, te sporten, te ontspannen... en dit voor alle lagen en groepen van de bevolking.

De nieuwe visie is verder uitgewerkt in twee beleidskaders met concrete acties om het gewenste ruimtelijk beleid effectief te realiseren. Het huidig lokaal bestuur van Nazareth heeft reeds verschillende actiepunten opgenomen, maar het beleidsplan werkt ook door op langere termijn en zal dus ook voor de volgende legislaturen dé leidraad zijn voor het ruimtelijk beleid in Nazareth.