Gemeenteraadsleden Destelbergen, Melle en Merelbeke worden geïnformeerd over het complex project E17 viaduct

Op maandag 12 juni gaat in het Cultuurhuis in Merelbeke een bijeenkomst door voor verschillende afgevaardigden vanuit de gemeenteraden van de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke. Aanleiding hiervoor is het lopende complex project rond het E17 viaduct in Gentbrugge (meer info www.viadewebsite.be)


Recent werd het viaduct in Gentbrugge – in de volksmond het “brokkelviaduct” – aangepast om de overlast naar omwonenden te milderen. Toen werd duidelijk dat de levensduur van deze infrastructuur ooit een einde zal kennen. Nagenoeg tegelijk met de laatste levensduurverlenging besliste De Vlaamse Overheid om een “complex project”-procedure in gang te zetten en meteen ook na te denken over een lange termijn toekomstvisie voor de volledige hoofdwegenstructuur binnen een ruime Gentse stadsregio. 

Een complex project doorloopt een vast stramien: van de verkenningsfase met een startbeslissing, over de onderzoeksfase die leidt tot een voorkeursbesluit, tot de uitwerkingsfase en projectbesluit, die uiteindelijk leidt tot de uitvoeringsfase. Van bij aanvang werden de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke – net als de Stad Gent – als volwaardig partner betrokken bij dit project. De oplossingen en mogelijke scenario’s voor het viaduct in Gentbrugge dienen grondig onderzocht te worden. Maar door de onmiddellijke nabijheid van de R4 en E40 (tussen Zwijnaarde en Merelbeke) - voor een aanzienlijk deel gelegen op het grondgebied van de gemeenten Destelbergen, Merelbeke en Melle - pleiten de buurgemeenten van Gent voor evenwichtige oplossingsrichtingen. 

De regie voor deze opdracht werd toebedeeld aan De Werkvennootschap, die als organisatie al ruime ervaring heeft met dergelijke projecten. De drie gemeentebesturen mandateerden streekintercommunale Veneco om namens hen het dossier op te volgen.

Na een eerste verkenningsfase, waarbij alle bekommernissen in kaart werden gebracht, is nu een onderzoeksfase lopende. De onderzoeksfase zal een paar jaar in beslag nemen. Hierbij is het de bedoeling om op het einde van de rit een voorkeursoplossing uit te werken waarop de Vlaamse Regering kan beslissen om deze al dan niet technisch te laten uitwerken. Op dit moment wordt vooral nagedacht over mogelijke toekomstscenario’s. Er is nog geen enkele keuze vastgelegd, noch weggeschreven. Het is de uitdrukkelijke wens van de drie gemeenten om hun gemeenteraadsleden tijdig in het traject op de hoogte te brengen van de lopende werkzaamheden. De bedoeling is om, samen met de voorzitters en leden van de gemeenteraden, een vervolgtraject uit te stippelen richting een draagvlak voor een mogelijk voorkeursbesluit. Het is immers de inschatting dat deze beslissing pas na de volgende lokale verkiezingen zal genomen worden. Omdat het gaat over een belangrijk mobiliteitsproject, zal dit ongetwijfeld tot een publiek debat leiden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit initiatief is bovendien uniek omdat het een gezamenlijke sessie betreft voor leden van de drie verschillende gemeenteraden samen. Het is dan ook niet uitgesloten dat in de toekomst nog meer rond mobiliteits of andere thema’s, en intensiever over de gemeentegrenzen heen, politiek wordt samengewerkt. Ook de Stad Gent heeft een gelijkaardige toelichting voorzien voor haar gemeenteraadscommissie op 29 juni.